فراخوان برای شش میلیون و نیم خودروی تویوتا

 

فراخوان برای شش میلیون و نیم خودروی تویوتا که سوئیچ بالا بر پنجره شان ایراد دارد. و این نقیصه می تواند بطور بالقوه منجر به اتصالی شود. این شرکت جهت رفع نقصیه اقدام به این فراخوان کرده است. این مشکل مربوط به سوئیچ پنجره است که در هنگام ساغت خوب روغن کاری نشده است.سوئیچ هنگامی که چندین بار پایین و بالا می شود در حین پایین آمدن احتمال اتصالی آن وجود دارد که بخاطر داغ کردن اجزای آن است و ممکن است منجر به آتش سوزی شود. مسئولین شرکت تویوتا می گویند که اخبار یا گزارش در زمان فراخوان مبنی بر آتش سوزی دریافت نکرده اند. یکی از مشتریان آمریکایی سوختگی شدید دست را بعد از آنکه سوئیچ پنجره ذوب شده بود گزارش کرده و به هر حال در نهایت یازده مشتری دیگر اعلام کردند که سوئیچ پنجره بالا بر آنها بخاطر این نقص سوخته است. حدود 207 میلیون از خودرو هایی که تحت تاثیر این نقصیه هستند در آمریکای شمالی هستند. 1.2 میلیون در اروپا هستند و ششصد هزار تای آنها در ژاپن است. این فراخوان تنها متعلق به خودرو هایی است که بین سالهای 2005 تا 2006 و 2008 تا 2010 تولید شده اند مدل خودرو هایی که در این فراخوان بوده اند به شرح زیر می باشند. 

تویوتا یاریس ، کرولا ، راو فور ، های لندر ، ماتریکس ، تندرا ، سکویا ، اسکوین ایکس بی و ایکس دی

تویوتا می گوید که انجام روغن کاری و گریسکاری قطعات مربوطه حداکثر 45 دقیقه زمان می برد.

منبع: اجاره خودرو اینسه